WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:40:pm 16/01/13 Đăng ngày “January 16th, 2013”

Mặt dày

Mặt dày

05:40:pm 16/01/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quốc gia đại sự hay trò đùa dai

Quốc gia đại sự hay trò đùa dai

Cứ như vậy, nhân dân ta sẽ lại ăn một quả lừa cay đắng nữa của đảng.

04:46:pm 16/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Điều 88 bộ Luật Hình Sự Việt Nam: “Cố ý tạo ra một sự sợ hãi thường trực”

Điều 88 bộ Luật Hình Sự Việt Nam: “Cố ý tạo ra một sự sợ hãi thường trực”

Điều 88 đi ngược hoàn toàn với tinh thần của điều 19 của bản ICCPR và quyền tự do ngôn luận …

11:12:am 16/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Xét lại hệ thống chính trị của Việt Nam

Xét lại hệ thống chính trị của Việt Nam

Quan điểm chung của những người biểu tình là những viên chức tham nhũng này không chỉ cướp đất đai mà còn cướp cả cuộc sống của họ

10:58:am 16/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhật Bản tái vũ trang?

Nhật Bản tái vũ trang?

Nhìn về mặt nào, sự tái võ trang của Nhật Bản để Nhật Bản có thể đóng một vai trò trên vũ trường Thái Bình Dương và thế giới…

10:43:am 16/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »