WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:14:pm 05/01/13 Đăng ngày “January 5th, 2013”

Hàng trăm học sinh bất ngờ bị ép… lấy máu

Hàng trăm học sinh bất ngờ bị ép… lấy máu

“bác sĩ” dùng xi lanh lấy máu, nếu em nào không cho phải nộp 50 ngàn đồng và hạ loại hạnh kiểm”.

06:14:pm 05/01/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Bùi Tín: ‘Bên thắng cuộc mới nói được 1/3 sự thực’

Bùi Tín: ‘Bên thắng cuộc mới nói được 1/3 sự thực’

“Một cái người chỉ mới thay đổi cách nhìn hơi tiến bộ một chút chứ chưa phải là một cuộc cách mạng nhân dân,…

05:30:pm 05/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Thư gửi thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Thư gửi thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

California, USA, ngày 1 tháng 1 năm 2013 Thưa Lão trượng, Từ hơn một năm nay, tôi ngưng viết những bài tham luận đóng góp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, vì đụng phải bức tường vô cảm không tim, không óc, không quan tâm đến vận mệnh nước nhà. Nhưng hôm nay, nhân [...]

05:02:pm 05/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đọc bài “Gian hùng trị tham nhũng”, thử bàn chút chơi!

Đọc bài “Gian hùng trị tham nhũng”, thử bàn chút chơi!

Trong chính thể này kẻ cầm quyền nào chống tham nhũng là tự sát, chỉ có dân và những người dân chủ mới muốn chống tham nhũng thật mà thôi.

04:45:pm 05/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Góp ý sửa Hiến pháp

Góp ý sửa Hiến pháp

03:35:pm 05/01/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »