WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dance fever sweeping through Israeli military

Một vài tuần trước khi một đoạn video của một nhóm các binh sĩ Hoa Kỳ thuộc sư đoàn 82 nhảy dù đồn trú tại Afghanistan thực hiện phiên bản riêng của họ trong video “Lady Gaga bài “Điện thoại” đã làm náo động Internet? và bây giờ có vẻ như họ đã có một số cạnh tranh từ các đối tác của họ trong những đơn vị quân đội trên thế giới đầu tiên là một đơn vị trong quân đội Israel (?)

Phản hồi