WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

John Lennon – stand by me

John Lennon – Stand by me

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we see
No I won’t be afraid
No I won’t be afraid
Just as long as you stand, stand by me

And darling, darling stand by me
Oh, now, now, stand by me
Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountain should crumble to the sea
I won’t cry, I won’t cry
No I won’t shed a tear
Just as long as you stand, stand by me

And darling, darling stand by me
Oh, stand by me
Stand by me, stand by me, stand by me

Whenever you’re in trouble won’t you stand by me
Oh, now, now, stand by me
Oh, stand by me, stand by me, stand by me

Darling, darling stand by me
Stand by me
Oh stand by me, stand by me, stand by me

3 Phản hồi cho “John Lennon – stand by me”

 1. Gió Bấc says:

  Bài hát quá tuyệt vời.

 2. Gió Bấc says:

  Đã lâu lắm rồi mới nghe lại bài hát này. John Lennon trình diễn quá tuyệt vời

 3. Xin cảm ơn người sưu tầm danchimviet Youtube này .
  Khá lâu rồi mới được xem lại . Để gợi nhớ một thời trai trẻ .
  Chúc mọi điều tốt lành .
  nth1959.

Phản hồi