WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Các đồng chí không dẹp được biểu tình để cho Ngộ ngủ sao?”

 1. dân đen says:

  thằng trọng, thằng sang, thằng dũng,
  dẹp tụi ló không xong ngộ cho vô
  Ba Tình ngủ dí thằng cha già dân tộc
  ngộ cử người của Thiên An Môn qua giữ á !

 2. Dân Chửi says:

  Tên Tàu cộng nằm trên cái võng…..Trường Sơn, do Hồ chủ tịt design và ra lệnh cho Đảng CSVN hoàn thành bằng mọi giá, cho dù có phải hy sinh đến người VN cuối cùng….

  “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, 2 đứa ỉa 2 đầu chiến trường……..Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”

 3. Chu Ân Lai says:

  Các khanh hãy dẹp đám biểu tình cho trẫm ngủ,
  Nếu đứa nào ồn ào thì đưa cái thư của cha nó là Hồ Việt Gian và Đồng Vẩu ra cho nó biết là cái đảo lầy nà của Trẫm. từ thời cha nó giao cho trẫm lâu dzồi chớ không phải mới đâu. hà hà.

 4. minh says:

  ý tưởng tuyệt vời,cám ơn!

Phản hồi