WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đảng Ba Đình chích thuốc liệt kháng cho Việt Nam”

  1. dân đen says:

    chưa đáng lo đâu. Biết đâu thuốc giả.
    Cái mác cờ đó chuyên sản xuất hàng giả, hàng độc hại giết người
    bán khắp thế giới nầy, ai chả biết.

Leave a Reply to dân đen