WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Mẹ Việt Nam và mẹ Ba Đình bán nước”

 1. Đa Nghi says:

  Thế náo là Người Mẹ Anh Hùng? Đây là 1 câu hỏi cần được đặt ra.

  Theo chính phủ cộng sản Việt nam, “Người Mẹ Anh Hùng” là người (đẻ) nhiếu người con đi lính (để giết đồng bào mình) và đã bị (quân đối phương giết) chết.

  Như vậy, theo như định nghĩa và lý lẽ của cộng sản, tôi hiểu như thế này “Bà Mẹ Việt Cộng Anh Hùng” là người (đẻ) nhiều con đi lính giết người và bị người giết lại?

  Nếu đúng như thế, có nên gọi là Bà Mẹ Anh Hùng hay không? Vì bà chả làm lơi gì cho đất nước Vn ngoài việc có nhiều con lắm cháu đi lính (bộ đội) giết đồng bào mình và bị người ta giết?!

 2. bần dân says:

  kỳ nầy khg biết tụi vc xây tượng là bao nhiêu chừng 50 tỉ vnđ khg quý bà con,số còn lại tụi nó
  chia nhau, chỉ có mẹ liệt…sụi ..sĩ thì ngồi ngó cái tượng mà mơ ngày nào tụi nó ban ơn mưa móc
  bây giờ thì ngồi khóc ròng thôi,khg bày ra việc xây tượng thì làm sao rút ruột công trình
  tội nghiệp quê hương tôi !!!

 3. nguyễn duy ân says:

  Mẹ Việt Cộng bán nước chứ Mẹ Việt Nam nào bán nước?
  Ba láp!

Leave a Reply to nguyễn duy ân