WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Hiệp định Paris 1973”

  1. Họa sỹ vẽ như vậy có lẽ là trong trạng thái gấp rút vội vã hay đang cao trào kích thích dâng cao nên sơ sót về đối tượng chăng ! Mà nếu cao trào có trong lúc tung bút đi chăng nửa thì hiểu được , nhưng mà sao khi hoàn thành bức tranh rồi mà vẩn không thấy nét bút quờ quạng của mình khi để cho mr. Kissinger hiếp dzâm mr. Thiệu trong tư thế nằm ngửa zậy ta hahahaha đâu phải đàn bà mà hiếp kiểu đó ông thầy ,cái chiêu này phải là “doggy style” mới đúng nghĩa của nó

  2. Dan Nam says:

    Hi`nh ve~ chi’nh xa’c,hay !

Phản hồi