WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Công lý XHCN”

  1. Saigon says:

    Cái nầy mới thật sự là căn nhà lý-tưởng của bọn đồ tể vgcs bán nước.Chúng thậ xứng đáng hưởng thụ thành quả chúng tạo ra…Hy-vọng người dân sẻ đạp cúng vào chổ nầy cho chúng được hưởng thụ và nhàn cư.

Phản hồi