WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giống và khác nhau?

1796454_399720210177942_2416294468682274556_n

Cũng Iphon, Samsung
Soi lên trời chiếu sáng
Của hàng ngàn hàng vạn
Có giống và khác nhau?

Ở bên này pháo hoa
Bắn lên trời đỏ rực
Hàng vạn người nô nức
Đổ xuống đường vui vui.

Mà trăm ngàn người kia
Mấy phần trăm hiểu được
Khổ đau của ngày trước
Khổ đau của hôm nay?

Họ có hiểu, tiền đâu
Pháo hoa nổ chát chúa
Người xuống đường hớn hở
Hàng triệu người bần hàn!

Sáng rực cả phố phường
Soi rõ bao khuôn mặt
Mà mai phải chạy chọt
Cho ai cùng xuống đường?

Những vạn người Hồng Công
Xuống đường vì dân chủ
Họ không chịu cưỡi cổ
Họ không cam cúi đầu.

Họ xuống đường cùng nhau
Vì tương lai phía trước
Họ không chịu chùn bước
Trước xảo trá, bạo tàn!

Cũng đêm nay “mồng mười”
Hướng lên trời thắp sáng
“Iphon sáu” hảo hạng
Đâu khác, đâu giống nhau???

Theo Facebook Nguyễn Hữu Thao

Phản hồi