WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:06:pm 13/10/14 Đăng ngày “October 13th, 2014”

Trăm năm bia đá – Ngàn năm bia miệng

Trăm năm bia đá – Ngàn năm bia miệng

Dưới thời quân chủ phong kiến xưa kia tại nước ta, thì vua quan – là giới nắm quyền thống trị trong xã hội – thường cho khắc trên bia đá những công lao thành tích nhằm đề cao cá nhân và chế độ cai trị của mình. Thế nhưng với thời gian các triều [...]

04:06:pm 13/10/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kẻ chơi dao sẽ chết vì dao

Kẻ chơi dao sẽ chết vì dao

(Tại Việt Nam, cứ nhìn những người trộm chó bị cả làng đánh đập cho đến chết, thì chúng ta có thể hình dung ra cái đảng ăn trộm tương lai của dân tộc, sẽ bị nhân dân đối xử ra sao.) Cũng giống như Việt Nam, Miến Điện từng là quốc gia độc tài [...]

03:57:pm 13/10/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Fortune Cookie

Fortune Cookie

03:42:pm 13/10/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »