WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Đây mới thực sự là công lý XHCN”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Họa sĩ Babui nhầm rồi!!! Đó là cái “Tự Do” của bọn V+ mờ!!!! Tụi V+ có thể dùng cái “Tự Do” để làm cán cân cho Công Lý thì tài nghệ cỡ này trong giới “giang hồ” chỉ có….Hồ chí minh mà thôi!!! Vì Hồ chí minh đã từng tuyên bố với đám đàn em: “Phía trên thì bác già, nhưng phía dưới của bác thì vẫn còn Trẻ”

  2. Nguyen Hung says:

    Giải thưởng về nhất trao cho hoạ sĩ Ba Bụi có tài vẽ chân dung toàn thân “bác ” Hồ, Nguyễn phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng, Trần đại Quang .

Leave a Reply to Hồ Bác Cụ