WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Đứa cháu khốn nạn”

  1. yeu tranh bac Babui says:

    Bác Babui vẽ tên 3X như một nhà hùng biện. Thực ra hắn là tên y tá trường rừng, chỉ biết đọc giấy người khác viết ! Tại buổi lễ 30.4 là đọc 1 cuốn giấy vệ sinh.

    • Hồ Bác Cụ says:

      Tôi thì thấ họa sĩ Babui ẽ cái micro đặt trước mồm của tên NTD trông rất giống như…..cái con Tự Do. Điều nà nói lên tính cách của bọn V+, chúng đang học theo gương của Hồ chí minh rất khoái ngậm C….cho Nga Tàu. Do đó, Hồ chí minh còn có biệt danh khác, ít người biết, đó là: Hồ Bác Cụ

Leave a Reply to yeu tranh bac Babui