WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:59:am 03/09/08 Đăng ngày “September 3rd, 2008”

Trên đường đi đến “thiên đàng …” Tản mạn của một người theo Cộng sản [2]

Trên đường đi đến “thiên đàng …” Tản mạn của một người theo Cộng sản [2]

III. “Lao động là vinh quang”(!) “Lao động là vinh quang, khoai lang là thuốc bổ!” Thành phần lao động – công nhân, nông dân (nông dân tập thể), trí thức… XHCN mới là thành phần cơ bản, chỗ dựa của Đảng, Nhà nước, lực lượng dẫn dắt toàn dân đi đến “thiên đàng… ”Những [...]

09:59:am 03/09/08 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Beijing 2008

Beijing 2008

Beijing 2008.

02:37:am 03/09/08 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »