WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:08:pm 04/09/08 Đăng ngày “September 4th, 2008”

Việt Nam đã chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc còn chờ đợi điều gì?

Việt Nam đã chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc còn chờ đợi điều gì?

Đây là tiêu đề của một bài Viết được đăng lên diễn đàn Sina vào tối hôm qua ( 27 tháng 8 ) tức là lập tức ngay sau khi thứ trưởng bộ ngoại giao Việt Nam đã có một phát biểu cứng rắn hợp lí khẳng định chủ quyền hợp pháp đối với các [...]

04:08:pm 04/09/08 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trên đường đi đến “thiên đàng …” Tản mạn của một người theo Cộng sản (Kết)

Trên đường đi đến “thiên đàng …” Tản mạn của một người theo Cộng sản (Kết)

V. Cả nước là những nhà chính trị đầy “tài năng, trí tuệ!…” Xã hội mới người ta cần con người “chính trị” là hơn tất cả. Mọi người, mọi tầng lớp, thành phần trong xã hội được “tập hợp” vào trong các tổ chức, xuyên suốt bởi “sợi chỉ đỏ”  thành một hệ thống [...]

10:01:am 04/09/08 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »