WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:52:pm 24/09/08 Đăng ngày “September 24th, 2008”

Từ thời cơ vàng đến thảm họa đen

Từ thời cơ vàng đến thảm họa đen

Thời cơ vàng” và “thảm hoạ đen” là 2 khái niệm của ông Nguyễn Trung thường dùng trên báo mạng Tia Sáng  ở Hà Nội từ 3 – 4  năm nay. Ông Nguyễn Trung  nguyên là cán bộ quân đội nhân dân, chuyển ngành sang bộ ngoại giao, làm đại sứ tại Bangkok (Thái Lan) [...]

03:52:pm 24/09/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »