WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:50:pm 09/07/12 Đăng ngày “July 9th, 2012”

DB Wolf đòi thay đại sứ Mỹ ở Hà Nội

DB Wolf đòi thay đại sứ Mỹ ở Hà Nội

Ông bị Dân Biểu Frank Wolf đòi tổng thống cách chức vì không mời các nhà tranh đấu tới dự tiệc Quốc Khánh, như đã đồng ý với ông Wolf, và vì thụ động trong việc đòi thả Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân.

11:50:pm 09/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

What is love?

What is love?

03:02:pm 09/07/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ông Trương Tấn Sang thông qua luật Biển Việt Nam như thế nào?

Ông Trương Tấn Sang thông qua luật Biển Việt Nam như thế nào?

Trung Quốc đã thách thức Việt Nam: Nếu tuân thủ Luật Biển, bảo vệ lãnh hải theo Luật Biển VN sẽ xẩy ra chiến tranh với họ.

05:49:am 09/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phòng chống tham nhũng từ đâu?

Phòng chống tham nhũng từ đâu?

Thế giới nhân sinh quan vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, đã làm thay đổi nhiều quan niệm nhờ những thành tựu của các cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật. Nhân loại bước sang thế kỷ XXI, đánh dấu một kỷ nguyên mới của thời hiện đại, toàn cầu hóa. Sự [...]

05:36:am 09/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »