WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:52:am 05/07/12 Đăng ngày “July 5th, 2012”

Công an Quảng Nam đã thả Huỳnh Thục Vy

Công an Quảng Nam đã thả Huỳnh Thục Vy

Tin từ ông Huỳnh Ngọc Tuấn cho hay, vào khoảng 21 giời tối nay, 5/7/2012 công an Quảng Nam đã trả tự do cho Huỳnh Thục Vy. Cách họ thả cũng ‘du kích’ không khác gì cách họ bắt. Xe công an đã chở Vy tới gần nhà rồi thả ở đó để cô tự [...]

10:52:am 05/07/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cách mạng dân chủ tại Việt Nam, khoảng cách và hy vọng

Cách mạng dân chủ tại Việt Nam, khoảng cách và hy vọng

Trong bài thơ Giấc mơ nhỏ của tôi có một đoạn nói về sông Bến Hải và sự xa cách giữa người Việt vẫn còn đang chảy trong lòng: Chào anh công nhân dệt từng tấm vải Cho tôi làm con thoi nhỏ trên tay Để tôi nối hai bờ sông Bến Hải Nối lòng [...]

01:54:am 05/07/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »