WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Văn hóa khinh bỉ của Đinh Thế Huynh”

 1. Tt says:

  Nếu trong chữ Vịêt có cái gọi là ” văn hóa khinh Bỉ” thì đây là những lọai văn hóa đó:
  1/ Tíêng đầu lòng con gọi Stalin!
  2/ Chửi Mỹ mà luôn luôn thích đô la, đi du lịch , gởi con đi du học ở Mỹ!
  3/ Sợ Tàu, đánh dân Vịêt mình như đánh kẻ thù!
  4/ Yêu nứơc là yêu Xã Hội Cướp Ngày (XHCN)…

 2. Đỗ Chó says:

  Gia đình của đồng chí Đinh thế Huynh đạt danh hiệu gia đình văn hóa khinh bỉ!!??!Chứ còn gì nữa!

  • theky says:

   Văn hóa khinh bỉ thể hiện qua cách chửi,nghe nói mụ quán bún chửi ở HN là người trong dòng họ của ĐtHuynh,trong cột chỉ đường ở VNCS có chữ viết tắt:ĐMHCM và đó chính là đỉnh điểm của cái gọi là văn hóa khinh bỉ vậy.
   kính

Phản hồi