WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:27:pm 21/10/16 Đăng ngày “October 21st, 2016”

Chính Trump đã hại Trump

Chính Trump đã hại Trump

  “Kết quả trận đấm chính trị ở Las Vegas thiệt quá bất ngờ”, ông Việt Trần, một cử tri ủng hộ ông Donald Trump nói qua điện thoại sau khi cuộc tranh luận thứ ba giữa ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ mới [...]

04:27:pm 21/10/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những cán bộ thoái hóa biến chất nặng ở Bắc Ninh

Những cán bộ thoái hóa biến chất nặng ở Bắc Ninh

Nếu bây giờ xảy ra chiến sự mà nhân dân được phát súng thì đối tượng đầu tiên mà dân chúng ở đây nhằm bắn chính là bọn quan tham, cường hào ác bá mới ở địa phương”.

03:03:pm 21/10/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bức thư hay nhất thế giới 2016 thuộc về một em gái VN

Bức thư hay nhất thế giới 2016 thuộc về một em gái VN

Chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 26 “Hăy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi”, Ngày 29 tháng 12-2015 em bé nước Syrian tên là Alan nằm chết trên bãi biển khi chiếc thuyền ty nạn chở gia đình em bị đắm. Hình ảnh em bé 3 [...]

02:51:pm 21/10/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »