WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:15:pm 23/10/16 Đăng ngày “October 23rd, 2016”

Đơn xin đi tù thay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm)

Đơn xin đi tù thay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN ĐI TÙ THAY NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Kính gửi: Phòng An Ninh, Công An Tỉnh Khánh Hòa Tên tôi: Nguyễn khương Duy Địa Chỉ: Khối Hồng Thái – Phường Quỳnh Phương – Thị Xã Hoàng Mai – [...]

05:15:pm 23/10/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mụ Ngân chống lũ

Mụ Ngân chống lũ

02:50:pm 23/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

‘Nhóm cá mập’ Bộ Công Thương tiếp tục hoành hành

‘Nhóm cá mập’ Bộ Công Thương tiếp tục hoành hành

Chỉ “nghỉ xả hơi” khoảng 5 tháng sau Đại hội XII và giữa hai lần bầu bán cùng tuyên thệ không mệt mỏi của “tam trụ”, nhóm lợi ích Bộ Công Thương lại quẫy đạp đùng đùng khiến dư luận xã hội phải liên tưởng đến hình ảnh hàm răng sắc nhọn đặc biệt của [...]

09:08:am 23/10/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »