WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Mụ Ngân chống lũ”

  1. Bà Ba says:

    Vẽ hay lắm BaBui!! Cực tả mụ ngân. Vừa cộng sản (nón cối), vừa quê mùa, vừa phô trương, vừa tuyên truyền. Đồng thời cũng cho thấy bọn “điếu đóm” nâng …đĩa hơi bị nhiều.

  2. Tèo anh says:

    Mụ Ngân chống lũ nhưng sợ ướt chim!

  3. tt says:

    Trọng lú ra lệnh xả lũ đúng quy trình để cho nước ở biển Đông bớt ô nhiễm!!! Chết dân nên cá đỡ chết!!

Phản hồi