1 Phản hồi cho “Gió vs Phong”

  1. tt says:

    Đây là “văn hóa khinh bỉ” phải vậy không ông Đinh Thế Huynh?

Phản hồi