1 Phản hồi cho “Bổ nhiệm đúng qui trình”

  1. Đỗ Chó says:

    Bổ nhiệm đúng quy trình…bán nước!

Phản hồi