|

Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu

Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu

Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu

1 Phản hồi cho “Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu”

  1. tt says:

    Hai tên canh giữ phía Đông (Hồ Chí Minh) và phía Tây ( Fidel Castro)giờ đây đang canh giữ tầng cuối địa ngục!

Phản hồi