WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hãy cứu lấy mẹ Việt Nam

Hãy cứu lấy mẹ Việt Nam

Hãy cứu lấy mẹ Việt Nam

4 Phản hồi cho “Hãy cứu lấy mẹ Việt Nam”

 1. Haile says:

  Mẹ Việt-Nam đã, đang mang Quái-thai (Tàu cọng nằm vùng) trong bụng. Mẹ muốn cứu. Me phải chịu hy-sinh . chịu đau và máu mẹ phải chảy mới phá được cái Quái-thai mang tên 16 vàng, 4 tốt ! Chậm một ngày Quái-thái càng lớn làm cho Mẹ đau đớn kiệt sức thêm ! Khi Quái-thai đã lớn. Sức khỏe mẹ cũng đã kiệt ! Phá hay giữ Quái-thái nghiệp-chủng nầy Mẹ Việt-Nam cũng chết !

 2. Trực Ngôn says:

  Thương MẸ VIỆT NAM lắm, nhưng cứu bằng cách nào đây khi CSVN cản đường chắn lối?

  Muốn cứu MẸ VIỆT NAM thì phải đạp đổ CSVN là chướng ngại vật cản lối chắn đường! Nhân dân VN có đồng tình đạp đổ nó không?

  Chỉ còn cách phá tường giải cứu
  https://www.youtube.com/watch?v=vK-oVT49n-4

 3. Thiến Heo says:

  Vấn đề là biểu tình chay thì TQ không…. chạy !
  Biểu tình cháy thì dân VN lại không…. chịu !
  Biểu tình tẩy chay TQ thì dân VN lại ngại … chảy !
  Khó ! Thôi thì cắn răng… chịu !

Leave a Reply to Haile