WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:58:pm 24/10/08 Đăng ngày “October 24th, 2008”

Obama: Một cơn bão được dự báo?

Obama: Một cơn bão được dự báo?

Ông Obama đi theo cấu trúc của một đường lối chính đại: Đắc cử tổng thống của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ. Từ trên xuống dưới. Thay vì tìm cách lật đổ chính quyền từ dưới lên trên.

07:58:pm 24/10/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »