WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:34:am 31/10/08 Đăng ngày “October 31st, 2008”

Hà Nội – thành phố của những ngõ ngách

Hà Nội – thành phố của những ngõ ngách

Từ tiểu Bang Victoria (Úc) chị họ tôi bay về Hà Nội sau 30 năm xa cách, và lần gặp lại này, chị lại cuốn tôi vào những kỷ niệm xưa, chị bảo : “Đi xa bao năm rồi Hà Nội trong chị vẫn là “mái ngói lô xô” trong tranh của hoạ sĩ Bùi [...]

08:34:am 31/10/08 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Những đề nghị cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ 4 tháng 11

Những đề nghị cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ 4 tháng 11

Nhân dịp này, đối với những cử tri trong hạt Santa Clara, vùng vịnh San Francisco, tôi xin được đưa ra những đề nghị về ứng cử viên các cấp cùng các dự thảo luật tiểu bang và địa phương.

12:35:am 31/10/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »