Home » 09:47:am 16/10/08 Đăng ngày “October 16th, 2008”

Quay đầu là bờ

Quay đầu là bờ

1. Từ ngày Đảng CSVN thành lập (1930) đến nay, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản vẫn luôn là mục tiêu cao nhất. Mục tiêu ấy trung thành với tuyên ngôn Đảng CS ”.. giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai [...]

09:47:am 16/10/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »