WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:47:am 16/10/08 Đăng ngày “October 16th, 2008”

Quay đầu là bờ

Quay đầu là bờ

1. Từ ngày Đảng CSVN thành lập (1930) đến nay, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản vẫn luôn là mục tiêu cao nhất. Mục tiêu ấy trung thành với tuyên ngôn Đảng CS ”.. giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai [...]

09:47:am 16/10/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »