WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:43:pm 09/10/08 Đăng ngày “October 9th, 2008”

Người Việt chưa biết sống? Một thế kỷ đau buồn và ô nhục

Người Việt chưa biết sống? Một thế kỷ đau buồn và ô nhục

Vấn đề ngày nay là những bất công chồng chất ngót một thế kỷ nay. Vấn đề ngày nay là làm thế nào nhà cầm quyền Việt Nam cần tỉnh mộng, nhận thức được vấn nạn đang đè nặng trên đất nước, không trễ nãi, chần chờ gì nữa, mà cần phải giải quyết ngay những vấn đề sai trái, bất chính còn tồn đọng để đưa Việt Nam ra khỏi ngõ bí.

07:43:pm 09/10/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »