WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:18:am 05/06/09 Đăng ngày “June 5th, 2009”

Đôi điều về bài “Tôi viết về những người cam chịu lịch sử”

Đôi điều về bài “Tôi viết về những người cam chịu lịch sử”

Đi xa, tuổi cao, sức khoẻ tồi tệ, lệch múi giờ, rất kém trong giao tiếp, chắc chắn tôi có nhiều sơ xuất, mong các anh các chị thể tất.

10:18:am 05/06/09 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »