WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:40:am 09/06/09 Đăng ngày “June 9th, 2009”

Chân lý và điểm hẹn

Chân lý và điểm hẹn

Bài Xã luận số 2 trên trang Web bauxitevietnam khiến tôi giật mình vui sướng trên cái nền tâm thức vốn bi quan của tôi về giới trí thức nước nhà. Trong rất nhiều năm, Lý trí của xã hội dường như ngủ yên, xã hội bị cuốn đi bởi ma lực của lợi quyền [...]

09:40:am 09/06/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thế giới Tây phương và Hồi giáo sau bài diễn văn của tổng thống Obama

Thế giới Tây phương và Hồi giáo sau bài diễn văn của tổng thống Obama

Dù muốn dù không, chuyến du hành của tổng thống Obama đến Saudi Arabia và bài diễn văn ông đọc tại đại học Cairo, Ai Cập ngày 4/6/2009 là một điểm mốc quan trọng trong quan hệ giữa thế giới Tây phương và thế giới Hồi giáo. Không một tổng thống Hoa Kỳ nào trước [...]

06:37:am 09/06/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »