WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:35:am 27/06/09 Đăng ngày “June 27th, 2009”

Đối mặt với công an – một số kinh nghiệm [1]

Đối mặt với công an – một số kinh nghiệm [1]

Cho đến những ngày của tháng 06/2009 này, qua những vụ tai tiếng gần đây, như câu chuyện ăn hối lộ dự án Đại Lộ Đông Tây, bản quyền in tiền Polimer, và đặc biệt là vụ án Bauxite Tây Nguyên. Cũng như sự nhu nhược trước mưu đồ bành trướng trắng trợn của Trung [...]

05:35:am 27/06/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »