WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:33:am 24/06/09 Đăng ngày “June 24th, 2009”

Đà Lạt hè… Đà Lạt nhớ

Đà Lạt hè… Đà Lạt nhớ

1. Những cánh diều, những chùm bong bóng nhiều màu sắc bay trên bầu trời chiều Hè công viên Yersin. Phía trước là Hồ xuân Hương, bên kia hồ là Đồi Cù, tít xa là đỉnh Núi Bà – Langbian mờ sương… Công viên chiều không yên tĩnh! Những em thiếu nhi  tuổi hồn nhiên [...]

09:33:am 24/06/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »