WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:30:am 05/08/09 Đăng ngày “August 5th, 2009”

Bauxitevietnam.info – Tiếng nói “đồng thuận” yêu nước của trí thức và nhân dân

Bauxitevietnam.info – Tiếng nói “đồng thuận” yêu nước của trí thức và nhân dân

I. Những “Thông tin, trao đổi về vấn đề bauxite ở Việt Nam; Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức” trên trang mạng bauxitevietnam.info  do GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và GSTS Nguyễn Thế Hùng khởi xướng ra đời tiếp sau Bản Kiến nghị về Bauxite nay vẫn tiếp [...]

09:30:am 05/08/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »