WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:16:am 17/08/09 Đăng ngày “August 17th, 2009”

Chúng ta không ngộ nhận

Chúng ta không ngộ nhận

Những việc đàn áp của nhà cầm quyền CSVN đối với đồng bào giáo dân Công Giáo xảy ra ở nhiều nơi trên toàn quốc, đặc biệt là ở giáo xứ Thái Hà và giáo xứ Tam Tòa đã thu hút sự quan tâm trên báo chí của hàng trăm triệu lượt người Việt Nam, [...]

05:16:am 17/08/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Múa rối nước Biển Đông của Hà Nội

Múa rối nước Biển Đông của Hà Nội

Múa rối nước Biển Đông của Hà Nội

01:40:am 17/08/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »