WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:08:pm 28/08/09 Đăng ngày “August 28th, 2009”

Thuở giao mùa

Thuở giao mùa

Chàng đứng lặng người một chặp lâu, tưởng như đã lạc hết cảm xúc rồi. Cảnh chiều như một cơn mơ, vây quấn và thấm sâu vào cơ thể chàng. Gió vẫn thổi, thông vẫn reo, nhưng lòng chàng không tươi vui chút nào. Mắt chàng nhìn xa vắng vào khoảng chân trời xanh lam và ửng hồng, thu hút như thế đó.

10:08:pm 28/08/09 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »