WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:30:am 30/08/09 Đăng ngày “August 30th, 2009”

Thư gửi Bộ Chính Trị và các ủy viên TW đảng

Thư gửi Bộ Chính Trị và các ủy viên TW đảng

LTS: Gần đây dư luận xôn xao về một bức thư của ông Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Bộ Chính Trị ĐCS VN. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh sinh năm 1916, 70 năm tuổi đảng, từng là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến năm 1989. Trước đó, ông ở trong quân đội, [...]

04:30:am 30/08/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người buôn gió

Người buôn gió

Người buôn gió

01:34:am 30/08/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Bọn VTV1 thật phản động!

Bọn VTV1 thật phản động!

LTS: Sau một loạt các bài viết “nhạy cảm” liên quan tới Tam Tòa, Thái Hà và những hoạt động phản đối dự án khai thác Bauxite.v.v. Blogger Người Buôn Gió (tên thật là Bùi Thanh Hiếu) đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ. Dưới đây là một trong những entry “ăn khách” [...]

12:09:am 30/08/09 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »