WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:40:pm 11/02/11 Đăng ngày “February 11th, 2011”

Nền dân chủ có thể hoạt động như thế nào ở Trung Đông

Nền dân chủ có thể hoạt động như thế nào ở Trung Đông

Những gì diễn ra ở Tunisia và Ai cập có thể là sự quay trở về một nền chính trị bình thường hơn, được tiếp sức bằng những thực tế của thế giới hiện đại, đã bén rễ trong hoàn cảnh của mỗi nước. Theo nghĩa này, đây có thể là những cuộc cách mạng hậu-HoaKỳ đầu tiên của Trung Đông.

07:40:pm 11/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ai Cập: Kết thúc để bắt đầu

Ai Cập: Kết thúc để bắt đầu

Không chỉ có nhân dân Ai Cập mà nhân loại tiến bộ đều đang trông chờ được chứng kiến một cuộc bầu cử dân chủ

07:12:pm 11/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cái gân gà Ai Cập & Trung Đông

Cái gân gà Ai Cập & Trung Đông

Chính quyền cộng sản Việt Nam đang theo gương Trung quốc chận đứng mọi thông tin trung thực tại Ai Cập.

02:56:am 11/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »