WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:17:am 01/01/12 Đăng ngày “January 1st, 2012”

Năm RỒNG và Triết lý của RỒNG

Năm RỒNG và Triết lý của RỒNG

Trong 12 con giáp thì 11 con là Thực, chỉ có Rồng là Mộng, do con người tưởng tượng mà ra. Rồng được lấy gốc từ một loài bò sát như rắn nhưng lại có chân, na ná như thằn lằn, như con kỳ nhông, lại phảng phất một chú khủng long Dinosauria tiền sử. Có lẽ [...]

06:17:am 01/01/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thư gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thư gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chúng tôi biết rằng cơ chế hiện nay là trách nhiệm tập thể, nhưng thiết nghĩ, ông chủ tịch là đại diện của cả tập thể ấy…

06:09:am 01/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Câu thơ chúc đầu năm

Câu thơ chúc đầu năm

Chỉ mong rằng năm 2012 thứ hạng chống tham nhũng của nước ta sẽ được cải tiến một mức tích cực, có thực chất….

05:21:am 01/01/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »