WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:49:pm 20/01/12 Đăng ngày “January 20th, 2012”

Mừng xuân Nhâm Thìn

Mừng xuân Nhâm Thìn

03:49:pm 20/01/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Diễn biến hòa bình hay cách mạng cạm bẫy

Diễn biến hòa bình hay cách mạng cạm bẫy

Kết cục cũng sẽ là một sự sụp đổ hay tan rã chế độ nếu chế độ đó không sớm thừa nhận sai lầm, tiếp tục cự tuyệt tôn trọng và bảo vệ quyền con người một cách chân thành để có được một nền dân chủ thực chất.

12:35:pm 20/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chẳng có người dân nào phá nhà ông Vươn!

Chẳng có người dân nào phá nhà ông Vươn!

Chính quyền dùng máy xúc san phẳng nhà dân rồi để người lạ đến chia “chiến lợi phẩm” từ gà, chó, chặt chuối đến cả việc bắt cá tôm. Dân bất bình lắm”.

03:08:am 20/01/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyện động trời ở Tiên Lãng – Thông tin lần đầu công bố

Chuyện động trời ở Tiên Lãng – Thông tin lần đầu công bố

Quan chức và xã hội đen xúm vào hôi của. Cưỡng chế xong giao đầm cho xã hội đen quản lý, rồi công an, biên phòng xuống đánh bạc cả đêm ở đầm, chủ tịch xã Quang Vinh chỉ là thằng bán bia…

02:51:am 20/01/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »