WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:27:pm 05/10/14 Đăng ngày “October 5th, 2014”

Trung Quốc và phức cảm tư duy của Bắc Kinh

Trung Quốc và phức cảm tư duy của Bắc Kinh

Có một số yếu tố mà nếu không phân tích thì sẽ không hiểu được hành vi của Bắc Kinh đối với Hồng Kông, Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng…Đó là sự đan xen phức tạp giữa di sản của chủ nghĩa cộng sản kiểu Mao, truyền thống phong kiến trung ương tập quyền cao độ, [...]

07:27:pm 05/10/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cẩm nang Đấu tranh Bất tuân Dân sự của OCLP

Cẩm nang Đấu tranh Bất tuân Dân sự của OCLP

Nguyễn Công Huân chuyển ngữ Theo Occupy Central With Love and Peace Dân Luận: Xin gửi bản dịch này tới các anh em hoạt động xã hội ở Việt Nam, những người đang từng bước theo dõi diễn biến cuộc cách mạng ở Hồng Kông. Sức mạnh của họ nằm ở tình thân ái và [...]

07:02:pm 05/10/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đấu tố

Đấu tố

04:39:am 05/10/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Dô đi! Dô nữa đi!

Dô đi! Dô nữa đi!

Chuyện độc tài cai trị, chuyện dân chủ, nhân quyền, nước mất cho Tàu, …tất cả chìm trong đáy ly. Con người không tỉnh rượu được thì làm sao tỉnh chuyện khác

01:53:am 05/10/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »