WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:57:pm 02/10/14 Đăng ngày “October 2nd, 2014”

Võ Nguyên Giáp và De Lattre

Võ Nguyên Giáp và De Lattre

Sơ lược tình hình Việt Minh tổng khởi nghĩa cướp chính quyền ngày 19- 8-1945 Ngày 2-9 Hồ chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội Thực dân Pháp trở lại Đông Dương, họ theo chân quân Anh tới giải giới quân Nhật, 300 người lính đầu tiên tới Tân Sơn Nhất ngày [...]

12:57:pm 02/10/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tác Phong Của Bác

Tác Phong Của Bác

Ôi, tưởng gì chớ cái “tác phong chưng dép” thì bác vẫn “thao tác” đều đều – vô cùng thành thạo – ở khắp cả mọi nơi.

01:23:am 02/10/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những bước đi đẹp của sự thật

Những bước đi đẹp của sự thật

Hai cuốn Trần Đức Thảo – Những lời trăng trối và Đèn Cù là những bước đi của sự thật chiếu rọi ánh sáng vào lịch sử đất nước ta, làm giàu thêm hiểu biết về chính trị của thế hệ đương thời để cùng nhau tìm ra con đường sáng cho hiện tại và tương lai.

01:13:am 02/10/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tòa bạch ốc trải thảm đỏ đón ông Modi

Tòa bạch ốc trải thảm đỏ đón ông Modi

Cứ nhìn vào những nghi thức vượt quá quy định ngoại giao mà Washington D.C dành riêng cho ông Modi đủ thấy ông đúng là vị khách quý.

01:08:am 02/10/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giáo sư Hồ Ngọc Đại: “Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ”

Giáo sư Hồ Ngọc Đại: “Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ”

Trong thế kỷ 21 này, ngành nào cũng có biến đổi và biến đổi nhanh chóng, nhưng có một ngành mãi vẫn lạc hậu và không thay đổi gì hết, đó là sư phạm. GS.TSKH Hồ Ngọc Đại – người đã từng từ chối làm Thứ trưởng để dạy tiểu học đã bình luận như [...]

12:57:am 02/10/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »