WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:57:pm 31/10/14 Đăng ngày “October 31st, 2014”

Có hối lộ tình dục ở Việt Nam

Có hối lộ tình dục ở Việt Nam

Báo Người Lao động – Ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, khẳng định chắc chắn có chuyện hối lộ bằng tình dục ở Việt Nam, vì thế nên bổ sung vào Bộ luật hình sự để ngăn chặn, xử lý. Ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung [...]

11:57:pm 31/10/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những câu chuyện về đàn bà

Những câu chuyện về đàn bà

Người đàn bà ngồi tựa vào tường trên lối mòn của một con hẻm. Mệt mỏi và thiếp đi cạnh quang gánh của mình. Hai đầu gánh là đủ thứ quà vặt như bánh tráng, kẹo, đến chanh, ớt… rồi có cả đồ chơi trẻ con chằng cột. Chị như muốn kéo cả thế giới [...]

08:43:pm 31/10/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Blogger Điếu Cày trả lời phỏng vấn RFA

Blogger Điếu Cày trả lời phỏng vấn RFA

Nguồn: RFAVietnamese Youtube

08:39:pm 31/10/14 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Phỏng vấn ông Trần Phong Vũ về cuốn sách La République du Viet-Nam et les Ngô-Đình

Phỏng vấn ông Trần Phong Vũ về cuốn sách La République du Viet-Nam et les Ngô-Đình

© Phạm Bá Hân SBTN-SC

08:29:pm 31/10/14 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nhân đọc Đèn Cù, xem xét cách quản lý communism

Nhân đọc Đèn Cù, xem xét cách quản lý communism

Tôi có dịp đọc qua Đèn Cù. Cũng như nhiều người hộp thư của tôi nhận được ấn bản điện tử cuốn sách công ty Người Việt xuất bản. Tác giả quả là muốn nó đến với nhiều người đọc. Tác giả Trần Đĩnh, nếu những ai để ý đến hoặc buộc phải đọc về [...]

12:18:pm 31/10/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bệnh chứng Nguyễn Cơ Thạch

Bệnh chứng Nguyễn Cơ Thạch

Ông Nguyễn Cơ Thạch đã kết luận về Hội nghị Thành Ðô: “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu.” Bệnh chứng Nguyễn Cơ Thạch cũng là bệnh chứng “Bắc thuộc mới.”

10:28:am 31/10/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó

Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó

02:04:am 31/10/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »