WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư giãn Chủ Nhật

Thư giãn Chủ nhật: Hai bức ảnh mà quan chức cấp dưới ở VN có thể chọn lấy một “tùy tâm” để dùng làm quà tặng cấp trên thay cho nhiều xấp đôla

Hãy ngậm ngay mỏ lại! Không phải lúc nào hót cũng được tán thưởng đâu đồng chí ạ! Nhìn vào vào sắc mặt thủ trưởng mà đoán cho tinh chứ. Photo courtesy of Dailymail.co.uk

Xin lắp khung và treo đầu giường ngủ các ngài hay qua lại “Thiên triều” công cán với lời chú: Này! Cậy thế ông to ông khỏe mà bắt nạt chúng tôi mãi không xong đâu! Con giun xéo lắm cũng quằn, hiểu câu tục ngữ ấy chứ? Hãy nhìn xem, móng và mỏ của chúng tôi lâu nay mài có sắc không nhé! Photo Folsol.blogspot.com

Nguồn: bauxite vietnam

Phản hồi