WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Bắc Kinh hãy cút khỏi Hoàng Sa, Trường Sa”

 1. dân đen says:

  Đây là tiếng kêu bật máu của nhân dân Việt Nam yêu nước không tấc sắt trong tay.
  Trong khi đó Quân Đội, Công An ,và bọn côn đồ dưới lớp võ người dân tự phát chúng
  nó đã biến chất hết rồi,,.Chúng bây giờ chỉ còn biết Còn Đãng Hán Cộng là Còn Chúng
  nên vô cảm ,vô tâm dấy máu nhân dân. Mọi chuyện nay đã lộ mặt rõ ràng. Lịch sử sẽ
  trừng trị đích đáng và bêu đầu chúng giữa chợ như cha con Ghadafi một ngày không xa.

Leave a Reply to dân đen