WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Cha truyền con nối”

  1. vuvan says:

    Chủ nghỉa CS còn hơn thời phong kiến ở chổ chẳng những cha truyền con nối mà các quan củng cha truyền con nối làm quan tiếp khi cha già quy địa phủ gập diêm vương,còn học hành thi hương thi hội thì thời kỳ CS còn hơn chỉ cần có tiền là bằng nầy bằng nọ khỏi học chi cho mệt rồi cha già quan lớn CS đặc chổ ngồi đâu ra đấy hết .Chưa có bằng thì ngồi làm quan trước ,sau đi học tại chức nhà cầm quyên nuôi ăn học chả tốn gì cả mà còn có lương bao gái ,nhậu nhẹt.

  2. dan viet says:

    Chủ nghĩa CS chẳng khác gì phong kiến, cha truyền con nối…

Phản hồi