WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Đại… Ca”

 1. npt says:

  Đổ đại Ca ( ĐHC) thực hiện chỉ thị của đcs VN “còn đảng còn mình” nói năng thô thiển …như chốn không người …bọn người như Ca là lũ ( Ếch ngồi đáy giếng )

 2. Bọ cạp says:

  Cái mặt bự kênh kiệu và hãm tài, thoạt nhìn biết ngay là …ngu ! Thế mà “đảng ta” tin dùng, làm g/đốc c/a TP Hải Phòng tiền rừng bạc…cướp. Con ếch chết vì lỗ miệng, bản tính thích NỔ khiến “đại ca” lòi đuôi … chồn l.
  – “Thua thấy rõ” mà ngoa ngôn là trận đánh hay, đẹp, đáng viết sách.
  – Bao che cho các quan cấp huyện, xã; dùng ngoa ngôn loạn ngữ để hại dân.
  NGỒI NHẦM CHỖ RỒI Ếch chỉ ở dưới nước, nơi ao tù đồng ruộng. Nếu ngồi “chiếu trên”, nó hại ông, hại lây cả bao mạng người khác nữa, ông nhe’ !

 3. Hiếu Nhân says:

  Cũng như bác Hồ và Lê Duẩn, tên của đại tá CA Đỗ Hữu Ca rất đáng được đưa vào danh sách: ‘History’s greatest monsters’. Xin tạm dịch là: ‘Những vĩ nhân thế giới’.

 4. Thanh Lam says:

  Hahaha… Khuôn mặt hai nhân vật này giống y chang..

Leave a Reply to Thanh Lam