WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tiếng gọi non sông

1
Tổ tiên xưa để lại
Giang sơn gấm vóc này.

Nhiều, rất nhiều máu đổ
Để có ta hôm nay.

Chim trên trời có tổ,
Thú trong rừng có hang.
Ta, con người, ta có
Đất nước và xóm làng.

Xóm làng và đất nước
Thân yêu của chúng ta
Đang bị giặc đe dọa.
Ta ru rú ở nhà?

Không! Con Rồng cháu Lạc,
Chung sức và chung lòng,
Thà hy sinh tất cả,
Quyết bảo vệ non sông!

2
Nước Nam người Nam ở.
Trời định thế từ lâu.
Đừng tìm cách xâm phạm,
Kẻo lại bị đánh đau.

Hai Bà Trưng, Bà Triệu,
Mai Hắc Đế, Ngô Quyền,
Lý Thường Kiệt đánh Tống,
Rồi vua Trần đánh Nguyên…

Vẫn âm vang, còn đó
Bài Nam Quốc Sơn Hà.
Lẽ nào ta để giặc
Âm mưu thôn tính ta?

Không, con Rồng cháu Lạc,
Với khí thế Diên Hồng,
Chúng ta nguyện chung sức,
Quyết bảo vệ non sông!

3
Giờ là lúc thử lửa,
Thử lương tâm mọi người.
Hèn nhát, hay đứng thẳng,
Kiêu hãnh với đất trời?

Không nhường một tấc đất,
Không mất một bờ khe.
Trần Nhân Tông đã dạy,
Ta, con cháu, phải nghe.

Chúng xưa nay vẫn thế,
Nham hiểm và thâm sâu.
Chúng cậy lớn ăn hiếp,
Không lẽ ta cúi đầu?

Không! Không để mất nước!
Theo tiếng gọi non sông,
Chúng ta hãy xứng đáng
Là con Lạc, cháu Rồng!

Hà Nội, 17. 7. 2012

Thái Bá Tân (Facebook)

Phản hồi