WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ba Lan: Bắt 6 người Việt vượt biên trái phép

Ảnh của biên phòng Podlaskie

Vụ việc được phát hiện khi biên phòng khu vực biên giới thuộc Podlaskie bắt được 1 nhóm 3 người Việt và 2 người Nga vừa xâm nhập lãnh thổ Ba Lan qua ngả Litva. Sau khi điều tra mở rộng họ bắt thêm 3 người nữa tại thành phố Augustów.

Như vậy, tổng số 6 người Việt Nam không giấy tờ bị bắt vào chiều qua. Từ đầu năm tới nay, biên phòng Ba Lan khu vực biên giới Podlaskie đã bắt giữ tổng cộng 18 vụ, trong đó có 62 người bị bắt.

Phần lớn những người này mang quốc tịch Việt Nam. Đôi khi có các công dân Trung Quốc, Pakistan hay các nước cộng hòa vùng Trung Á.

Theo số liệu thống kê của biên phòng Bạch Nga (Bialorusia), tại trại giam giữ người vượt biên trái phép gần biên giới nước này với Ba Lan đang có 36 tù nhân Việt Nam. Những người này tới vùng biên từ Moscow và trong người họ không có giấy tờ lẫn tiền bạc. Từ Nga qua Bialorusia không có kiểm soát biên giới, nên những người Việt này không gặp trở ngại gì. Thường, họ bị giữ khi tìm đường vượt biên tới Ba Lan.

© Đàn Chim Việt

 

 

Phản hồi